Bygglovsprocessen


Förberedelse

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan. Ta också reda på vilka handlingar som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som krävs beror på vad som ska byggas eller ändras.

Innan du skickar in din ansökan är det bra att förbereda alla handlingar. Det kan också vara en god idé att informera grannarna om dina planer.

Beroende på om det är en ansökan eller anmälan så kan ett eller flera steg uteslutas från bygglovsprocessens standardförfarande, som beskrivs ovan. Handläggaren vägleder och informerar dig om ditt ärende.

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga den till dina övriga handlingar. Tidsåtgången i handläggningen kan variera beroende på planförhållanden och många andra faktorer. Lämna in din ansökan i god tid. Ett bra ritningsunderlag och kompletta ansökningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Granskning

När kommunen fått in ditt ärende granskar de din ansökan. Vid en första kontroll tittar man på om ansökan är komplett. Man granskar även ritningarnas kvalitet och tydlighet. Om ansökan är ofullständig kontaktar man er och meddelar att ni behöver komplettera er ansökan.

Komplettförklaring

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende. Även ärenden där det inte är möjligt att lämna bygglov eller startbesked komplettförklaras då de anses ha de handlingar som krävs för ett avslag eller nekat startbesked.

Från och med att din kompletta ansökan kommit in till oss, ska ett beslut meddelas inom tio veckor. Om ärendet måste behandlas i byggnadsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Ansökan prövas

Ärendet granskas mot plan- och bygglagen och om det du vill göra stämmer överens mot eventuell gällande detaljplan. Prövningen omfattar även byggnadens placering, utformningen samt hänsyn tagen till omkringliggande bebyggelse och platsens natur och kulturvärden. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan, prövar bygg- och miljönämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Beslut

Om åtgärden uppfyller alla krav kan bygg- och miljönämnden besluta att ge bygglov. När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det. Det kan ske antingen genom delgivning eller ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om det är så att kraven inte uppfylls ska bygg- och miljönämnden avslå din ansökan. Detta beslut kan du som sökande överklaga, då är överklagningstiden 3 veckor från det att du tog del av beslutet.

Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte, eller ett telefonsamtal, där du och din handläggare bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska planeras och organiseras. Tekniskt samråd kan hållas på stadsbyggnadskontoret eller i anslutning till byggarbetsplatsen

Normalt kallas du som byggherre och din anlitade kontrollansvariga. Ibland kan även konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig också kallas.

Vid det tekniska samrådet går man igenom:

 • arbetets planering och organisation
 • byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som byggherren har skickat in
 • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • behovet av ett färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning och plan- och lägeskontroll
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked och
 • behovet av ytterligare sammanträden.

Startbesked

Kommunen utfärdar ett startbesked vilket betyder att nu får du lov att börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget. Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked. I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som beslutet. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du får börjar bygga.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs vid större eller komplicerade byggprojekt eller om vi har kommit överens om det. Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att bygget följer kontrollplanen och bygglovet. Besöket görs efter tekniskt samråd och startbesked.

Slutsamråd

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Till exempel:

 • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • eventuella avvikelser från bestämmelser
 • kontrollansvariges utlåtande
 • dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren
 • behov av ytterligare åtgärder.

Slutbesked

När du byggt, ändrat eller rivit färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

Handläggaren kontrollerar om ditt projekt uppfyller de krav och villkor som ställts. När beslut om slutbesked fattats avslutas ditt ärende och du kan börja använda din nya byggnad.

OBS vissa detaljer kan skilja sig mellan olika kommuner !

Ett bygglov kan förenklat beskrivas i 3 olika delar

 • Ansökan
 • Startbesked
 • Slutbesked
I ansökan beskriver du som byggherre vad du vill bygga och med vilka mått angivna.

Startbeskedet beskriver villkoren t.ex om du behöver utstakning och vilken yta du får bygga till.

För att få slutbesked kräver kommunen i princip alltid att du skickar in en fullständig kontrollplan samt att en plan- och lägeskontroll är utförd på byggnationen.

RAPPORTA SVERIGE AB

Kontaktperson: Erik Assarsson

Tel: 010-603 90 00

info@boverk.se

UppsalaBD BYGGLOV OCH DETALJPLAN AB

Kontaktperson: Christer Kenneth Westlin
Tel:
073-634 11 74
info@bldp.se
 Göteborg
KTTK ARKITEKTUR & BYGG AB

 Tel: 08-654 60 60
info@kttk.se
OsbyBYGGLOVSTJÄNST

Bygglovstjänst är navet mellan ditt bygglov, kommunen och handlingarna som krävs.
Nya projekt: offert@bygglovstjanst.se
Befintliga projekt: support@bygglovstjanst.se
Tel: 08 121 361 68
Stockholm

Aliquam in